Wie zijn wij?

op . Gepost in Clientenraad W&I Rotterdam

 

 

 

 

 

 

 Wie we zijn

Wij, 'De Cliëntenraad', is een onafhankelijk adviesorgaan en is zeer divers qua samenstelling en interessen. De raad wil een afspiegeling zijn van de brede groep cliënten van W&I en als ervaringsdeskundigen de belangen van deze doelgroep behartigen. De Cliëntenraad bestaat uit maximaal 16 leden
-Download jaarverslag 2017

 

Wat doet de Cliëntenraad

De Cliëntenraad heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van de concerndirecteur van het cluster W&I over alle onderwerpen die de vorming, uitvoering, controle en evaluatie van het gemeentelijk beleid ten aanzien van de Participatiewet, IOAW en IOAZ betreffen. De Raad zet zich in voor belangenbehartiging van alle cliëntgroepen die een uitkering via W&I ontvangen. De Raad onderhoudt contactmomenten met de verantwoordelijke wethouder, de directie W&I en afdelingsverantwoordelijken van W&I ten behoeve van verbetering van de bejegening door W&I en de re-integratiebedrijven; kwaliteitsverbetering van de dienstverlening en het inbrengen van ervaringsdeskundigheid. Voorts neemt de Cliëntenraad deel aan bijeenkomsten van gerelateerde belangen organisaties in het kader van de cliëntenparticipatie.
-Download '12 speerpunten 2018'.

 

De Cliëntenraad vindt haar grond in 'De Regeling Cliëntenraad Werk en Inkomen 2017'

Met ingang van 1 juli 2017 is de Regeling Cliëntenraad Werk en Inkomen (W&I) Rotterdam bij college besluit vastgesteld en is hij voorafgaand aan een transitieperiode omgevormd naar een ervarings-deskundigenraad. De belangrijkste reden voor het laten voortbestaan van de Cliëntenraad Werk en Inkomen is het belang dat wordt gehecht aan een zo direct mogelijke terugkoppeling uit de uitvoeringspraktijk van alledag door en namens de Rotterdammers die direct te maken krijgen met het uit de Participatiewet voortvloeiende beleid. Voorts geldt het uitgangspunt van de regeling dat cliënten en/of hun vertegenwoordigers betrokken moeten worden bij de uitvoering van de Participatiewet. Bovendien kan de cliëntenparticipatie, vormgegeven in een Cliëntenraad, gebruikt worden als middel om te komen tot kwaliteitsverbetering van uitvoering en beleid.
-Download